myslivci rajhrad
úvod
aktuality
mapa honitby
činnost sdružení
stanovy sdružení
seznam členů
fotogalerie
doby lovu
info pro myslivce
přihlášení
kontakt
ukázat cookies

stanovy

        Provozní řád Mysliveckého spolku Rajhrad, Popovice, Holasice z.s.

                                                   I. Organizace
1. Myslivecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice z.s. dále jen MS se sídlem Rajhrad, Městečko 29 se řídí zákonem o myslivosti č.449/2001 Sb., Stanovami mysliveckého spolku Rajhrad, Popovice, Holasice z.s. a Provozním řádem mysliveckého spolku Rajhrad, Popovice, Holasice z.s.
MS se skládá :                                                                                                                                                                      a) členové                                                                                                                                                                        b) hosté (čekatelé na členství) s povinnostmi člena                                                                                    c) čestní členové
2. Výbor MS zajistí pořádání:
a) výborových schůzí – vždy druhý čtvrtek v měsíci
b) členských schůzí - vždy druhý čtvrtek v měsíci
c) výročních členských schůzí - vždy na začátku každého kalendářního roku.
           
V případě potřeby lze svolat výborovou i členskou schůzi mimo tyto termíny. Schůze je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

3. Členové MS jsou povinni tyto schůze navštěvovat. V případě neomluvené neúčasti může schůze rozhodnout souhlasem 3/5 většiny přítomných členů o postihu a opatření k nápravě.
Za omluvenou neúčast se považuje písemná i ústní zpráva předsedovi nebo mysliveckému hospodáři.
Postihem může být například, dle závažnosti a počtu neúčastí (obvykle 3 neomluvené neúčasti), zákaz účasti na společném honu drobné zvěře nebo vyloučení z MS.

4. Je zakázáno zvyšovat členskou základnu na počet vyšší než 34 členů. Počet hostů je limitován tak, že počet členů a hostů nesmí přesáhnout 40 osob. Počet čestných členů není omezen. Čestné členství může získat osoba starší 70 let, která již byla členem sdružení více než 15 let, nebo osoba s vážnými zdravotními problémy. Toto členství je bez hlasovacího práva a povinnosti platit příspěvky.
Pouze člen MS má hlasovací právo
Host MS má veškeré povinnosti jako člen mimo právo hlasovací.

5. Výroční členská schůze volí vždy na volební období 5ti let tyto orgány:
       a) výbor MS ve složení 9 členů
       b) předsedu MS
       c) kontrolní a revizní komisi
       d) předsedu kontrolní a revizní komise
       e) další volené funkce


strana: 1  >>   2 . 3 . 4 . 5 . 6
poslední fotky
21.říjen 2023
21.říjen 2023
21.říjen 2023